La Fundació de Recerca HM Hospitales

La Fundació de Recerca HM Hospitales és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 2003 amb l’objectiu principal d’impulsar i gestionar el desenvolupament d’una R+D+i biosanitària, útil per al pacient i el professional (translacional) i que contribueixi a l’aplicació clínica de noves tecnologies i productes per al diagnòstic, la prevenció i el tractament de les malalties, amb l’objectiu de practicar una Medicina Personalitzada. Des dels nostres inicis hem promogut, finançat i liderat nombrosos projectes de recerca en els quals junts, metges i investigadors, hem obtingut resultats que ja han proporcionat millores en la qualitat assistencial del dia a dia, promovent una Medicina Personalitzada basada en l’evidència científica amb beneficis directes per als pacients.

La nostra forma de treballar va íntimament lligada al nostre objecte fundacional: reunir els esforços assistencials i de recerca en projectes al servei dels pacients. Això ens ha permès anar consolidant programes de treball, liderats per metges investigadors, que plantegen els problemes de la seva pràctica clínica i participen en la cerca de solucions, amb equips multidisciplinaris recolzats en la recerca bàsica, dels resultats de la qual es beneficien milers de pacients.

Per a tal fi, des de la Fundació HM hem sabut unir els recursos assistencials propis amb la infraestructura científica de centres externs (CNIO, CSIC, IMMA, IMDEA Nanociencia), facilitant sinergies operatives que s’han materialitzat en la medicina personalitzada i translacional que es practica avui als següents centres de HM Hospitales:

     - Centre Integral Oncològic Clara Campal HM CIOCC
     - Unitat de Fases I en Oncologia, HM CIOCC-*START
     - Laboratori de Dianes Terapèutiques
     - Centre Integral de Malalties Cardiovasculars HM CIEC
     - Centre Integral de Neurociències AC, HM CINAC

A més, com a serveis centrals, a la Fundació HM comptem amb laboratoris propis de recerca, Banc de Mostres Biològiques i Unitat d’Assajos Clínics. Amb tota aquesta plataforma de recursos estudiem, validem i apliquem de forma directa en el pacient els resultats de la recerca, fent cada dia més real i accessible la Medicina Personalitzada. Actualment, al programa de R+D Translacional de la Fundació HM, expliquem ja amb línies de recerca consolidades en Oncologia Mèdica d’adults i pediàtrica, Cirurgia Oncològica, Cardiologia, Neurociències, Medicina Regenerativa, Pediatria, Odontologia, Nanomedicina i Genètica Mèdica. Són d’especial rellevància internacional la Unitat HM CIOCC-*START de Fases I en Oncologia, el Laboratori de Dianes Terapèutiques, la Unitat de Xeno-empelts i la Unitat de marcadors del risc de patir metàstasi en pacients operats de càncer.

Finalment, amb un clar compromís social, des de la Fundació HM també promovem la divulgació científica i l’educació sanitària, organitzant cada any nombrosos fòrums científics, alguns d’ells amb caràcter internacionals, i editant monografies divulgatives i educatives per als pacients.

La Fundació de Recerca HM Hospitales, amb CIF G83643841 i domiciliada a Madrid, Plaza Conde Valle de Suchil, 2, està inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport amb el nº 679, per Ordre Ministerial 2046/2003, i és una entitat acollida i a la qual resulta d’aplicació el règim fiscal establert en el Títol III, Capítol I, Article 16 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Díptic de la fundació HM Hospitales