Avís Legal

CENTRO MÉDICO DELFOS, SA (En endavant HOSPITAL DELFOS) propietària del portal www.hospitaldelfos.es garanteix a tots els usuaris que subministrin dades de caràcter personal, la màxima confidencialitat i privacitat de les seves dades.

HOSPITAL DELFOS manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, ia efectes de donar compliment a aquest compromís, ha redactat la següent Política de Protecció de Dades, amb la finalitat de que els usuaris determinin lliure i voluntàriament quines dades desitgen subministrar a través del nostre web.

HOSPITAL DELFOS es reserva el dret a modificar aquesta Política per adequar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials oa la pràctica empresarial. La nova redacció es publicarà en aquest mateix site.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part d’ els fitxers propietat de HOSPITAL DELFOS, la direcció actual és Avda Vallcarca, 151-161 – 08023 Barcelona.

acord amb la normativa aplicable, els Fitxers es troben inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitats la contestació a les seves consultes, la citació de pacients; l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació sobre els nostres serveis, la valoració d’un lloc de treball en la Companyia i qualsevol altre servei relacionat amb l’activitat de Av Vallcarca, 127-08023 Barcelona puguem considerar del seu interès.

HOSPITAL DELFOS garanteix l’adopció de mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades de caràcter personal que evitin la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades, sent conscient l’usuari de que la seguretat a Internet no és inexpugnable.

A aquests efectes, i en compliment amb el que disposa el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, HOSPITAL DELFOS li informa que ha elaborat el pertinent Document de Seguretat de la Companyia, on es contemplen aquestes mesures de seguretat i que estan obligats a complir totes les persones que treballen per HOSPITAL DELFOS i puguin accedir a les dades personals.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades personals a HOSPITAL DELFOS, podran dirigir-se a aquesta, per tal d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició respecte de les seves dades, tenint en compte que l’exercici dels mateixos és personal, per la qual cosa serà necessari que l’afectat acrediti la seva identitat. És per això, que si vol exercir algun d’aquests drets s’ha d’adreçar per escrit a Avda Vallcarca, 151-161 – 08023 Barcelona.

CENTRO MÉDICO DELFOS, SA, amb domicili social a l’Av. Vallcarca 151-161, 08023 Barcelona, Espanya, amb CIF número A-08207268 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el foli 150 tom 9226, full número B-98652 inscripció 29. Amb numero d’autorització administrativa H08000120 atorgada per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.